Vzhľadom na aktuálnu situáciu šírenia koronavírusu objednávky spracujeme až po zmiernení situácie. Dakujeme za pochopenie.

Milí zákazníci! Chceli sme Vás informovať, ak ste na našej Webovej stránke nenašli Vami vyhľadávané pneumatiky, vieme Váš konkrétny model zaobstarať! Napíšte nám do správy o aký model pneumatiky máte záujem a mi sa Vám obratom ozveme aj s najvýhodnejšou ponukou.

Reklamácie

Reklamačný poriadok

Predávajúci :

PÁLMA - VARGA, s.r.o.
Ružová ulica 1732/49
930 11 Topoľníky
Slovensko
IČO: 46925392

Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týkajúca sa tovaru a služieb, ktoré predávajúci predal spotrebiteľom. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.

Reklamácie sa vybavujú počas otváracej doby v tej prevádzke, kde bol zakúpený, alebo

na webovej stránke: www.bestpneu.sk

K reklamácii je potrebné vždy predložiť doklad o nákupe tovaru, alebo poskytnutí služby

(Faktúru, Pokladničný blok).

Druhy reklamácií a ich vybavenie:

a, záručná reklamácia:

Predávajúci poskytuje na produkt záruku v zmysle Obchodného zákonníka. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia produktu zákazníkom. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby. Záručná reklamácia sa vybaví podľa možnosti hneď (v prípade opodstatnenosti) a to výmenou tovaru za bezchybný, alebo poskytnutím náhradnej služby. Ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí záručnú opravu v lehote do 30 dní, alebo ak to nie je možné uplatniť, ak vada tovaru bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním, alebo používaním na iný účel, alebo za iných podmienok, ako sa má.

 

b, reklamácia omylu v množstve,druhu,akosti,ceny,apod.

Osoba vybavujúca reklamácie ihneď zistí oprávnenosť reklamácie  a odstráni nedostatky.

 

 

O každej reklamácii sa vyhotoví reklamačný list dvojmo, z ktorého jednu dostane spotrebiteľ. V prípade ,že reklamácii sa nevyhovelo, alebo nebola vybavená hneď, reklamačný list sa vypisuje trojmo - druhá sa postúpi vedúcemu zamestnancovi.

Ak reklamácia nebola vybavená okamžite, predávajúci písomne oznámi spotrebiteľovi spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do  30 dní od uplatnenia reklamácie.

 

 

 

Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami zákona, a to:

a, Na tovar 24 mesiacov

b, Služby 3 mesiace

c, Použité súčiastky pri opravách 6 mesiacov

Reklamácia nemôže byť uznaná za oprávnenú a spotrebiteľ stratí nárok na záručnú opravu, alebo odstránenie vady zdarma, okrem iných aj v nasledujúcich prípadoch:

A, výrobok bol reklamovaný po záručnej dobe

B, výrobok bol používaný v rozpore s návodom na používanie

C, neboli dodržané pokyny týkajúce sa prevádzkovania a údržby

D, výrobok bol vystavený nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu

E, výrobok bol mechanicky poškodený napríklad počas prepravy, neprimeraným zaobchádzaním, čistením a podobne

F, do výrobku zasahovali, alebo ho akokoľvek pozmeňovali iné osoby než osoby poverené výrobcom

G, na výrobku boli porušené ochranné prvky

H, vada je spôsobená znečistením, prirodzeným opotrebením

I, výrobok bol nevhodne/neodborne inštalovaný